Міжнародні документи

Правові стандарти

У даному розділі Ви можете ознайомитись із документами, що визначають міжнародно-правові стандарти у сфері етнополітики

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Витяги)
(Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.73)

….
Стаття 27

У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншості, особам, які належать до таких меншостей, не може бути відмовлено в праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.


 

Декларація ООН про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин 1992 року


 

Декларація Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів 2007 року


 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (Витяги)

Стаття 9
Свобода думки, совісті і релігії

  1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.
  2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 14
Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.


 

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 2000 року


 

Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 року


 

Четвертий висновок Комітету експертів Рамкової конвенції про захист національних меншин Ради Європи стосовно України ACFC/OP/IV(2017)002, ухвалений 10 березня 2017 року (оприлюднений 5 березня 2018 року) — документ анлійською мовою


 

Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи CM/ResCMN(2020)13 щодо імплементації Рамкової конвенції про захист національних меншин Україною (Прийнята 8 грудня 2020 року) — документ анлійською мовою


 

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992 року